Pályázási információk

Adatvédelmi tájékoztató adatkezelés kapcsán a 2016/679 eu rendelet (gdpr) 13. Cikke alapján.

ADATKEZELŐ

  • Tecnocasa Franchising S.p.A. con sede in 20089 Rozzano (MI), via Monte Bianco 60/A;
  • A Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok (Tecnocasa irodák), melyeknek aktuális listáját a tecnocasa.hu oldalon találja meg

A fenti jogalanyok önálló adatkezelőkként járnak el. Azon társvállalatok listája, amelyek Adatkezelőként kezelhetik az Ön adatait, könnyen és ingyenesen megtalálható, ha a Tecnocasa Franchising S.p.A.-nak a fent megadott címre küldött írásos közleményt vagy e-mailt küld a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com címre.

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST?
KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

  • A Tecnocasa irodákban ingatlanügynöki tevékenységet folytató személyek adatainak kezelése a foglalkoztatás érdekében.
  • Az Ön, Tecnocasa irodák által történő elérése, az Ön által érintett kerületben és a jelentkezése értékelése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja szerződéskötést megelőző intézkezések megtétele az érintett kérésére.

Az adatlapon csillaggal megjelölt adatok szolgáltatása kötelező a fenti célok megvalósítása érdekében, ezért az ezen adatok esetleges biztosításának visszautasítása nem teszi lehetővé a jelentkezését és azt, hogy az, az elbírálás érdekében megküldésre kerüljön a Tecnocasa irodák részére.
A hozzájárulás fakultatív. Ezen adatok hozzájárulnak a jelentkező profiljának kialakításához.

Az adat gyűjtésétől számított 2 évig.

A fenti tárolási idő lejárta esetén a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI- KÜLÖNLEGES ADATOK

A Tecnocasa irodáknál ingatlanügynöki tevékenységre jelentkezők személyes adatai (név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím és esetleges további adatok ideértve az adatbekérő adatlapon szereplő adatokat és az önéletrajzban szereplő adatokat).

A jelentkezőket figyelmeztetjük, hogy ne adjnak meg a GDPR 9.cikke szerinti személyes adatokat (adatok, melyek faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint ha a kezelt adatok olyan genetikai adatok, biometrikus adatok, amely alapján a természetes személy egyértelműen beazonosítható, továbbá egészségi adatok, szexuális életre vagy szexuális orientáltságra vonatkozó adatok)

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy az esetlegesen megadott különleges adatok azonnal törlésre kerülnek.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat a Tecnocasa alkalmazottai és munkatársai kezelik, amennyiben arra megbízással rendelkeznek a fent meghatározott célból. Ezen alkalmazottak és munkatársak megfelelő végrehajtási iránymutatást kaptak.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

  • olyan cégek, amelyek az állásinterjúkat és/vagy az új munkavállalók felvételét szervezik
  • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Tecnologica S.r.l.
  • olyan más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftverfejlesztést és/vagy karbantartást vég

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek alábbi e-mail címére írt írásbeli kérelem útján: tecnocasa@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a hiányos adatok kiegészítését vagy az adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva.

Ön továbbá, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, jogosult az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és jogosult kérni, amennyiben technikailag lehetséges, hogy az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák korlátozás nélkül.

Ön bármely pillanatban jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal élni, vagy jogosult az alkalmazandó rendelet által meghatározott védelmet igénybe venni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ezen jogok az Adatkezelőhöz címzett írásbeli kommunikáció útján gyakorolhatóak az alábbi e-mail címek valamelyikén: tecnocasa@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com