Tájékoztató az értékbecsléssel kapcsolatos adatkezelésekről

Adatvédelmi tájékoztató adatkezelés kapcsán a 2016/679 eu rendelet (gdpr) 13. Cikke alapján.

ADATKEZELŐ

  • a Tecnocasa Franchising S.p.A., székhelye: 20089 Rozzano (MI), Via Monte Bianco 60/A;
  • Az azon településen, kerületben található Tecnocasa iroda, ahol az értékbecsléssel érintett ingatlan található A fenti jogalanyok önálló adatkezelőkként járnak el.

Azon Tecnocasa irodáknak a listája, amelyek, mint adatkezelők jogosultak az Ön adatai kezelésére, könnyen és ingyenesen elérhetőek a következő e-mail címre küldött e-mail útján: tecnocasa@tecnocasa.com, vagy megtalálhatóak a www.tecnocasa.hu weboldalon.

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST? KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

  • az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében, hagyományos (operátor által történő telefonhívás) vagy automatizált (sms, e-mail) módon, azon Tecnocasa irodák által, amelynek területén az értékbecsléssel érintett, eladni/kiadni kívánt ingatlan található

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Az adatlapon csillaggal megjelölt adatok szolgáltatása kötelező a fenti célok megvalósítása érdekében, ezért az ezen adatok esetleges biztosításának visszautasítása nem teszi lehetővé azt, hogy a Tecnocasa iroda tagja kapcsolatba lépjen Önnel.

A további adatok szolgáltatása fakultatív, de az adatok meg nem adása vagy a személyes adatok nem teljes és vagy pontatlan megadása, az Ön érdekeinek és/vagy az elvárásaihoz képest a szolgáltatásainknak hiányos és/vagy pontatlan biztosítását eredményezheti.

A szolgáltatás igénybevételének idején, illetve a megszűnést követő 10 évig.

A fenti tárolási idő lejárta esetén a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

Azon adatok kerülnek kezelésre, amelyek az ajánlatkéréskor bekérésre kerülnek a szolgáltatás igénybevétele érdekében, valamint amelyek esetlegesen később kerülnek bekérésre:

Ezek jellemzően: név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím és az adatlapon meghatározott esetleges további adatok.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat a Tecnocasa alkalmazottai és munkatársai kezelik, amennyiben arra megbízással rendelkeznek a fent meghatározott célból. Ezen alkalmazottak és munkatársak megfelelő végrehajtási iránymutatást kaptak.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

  • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Tecnologica S.r.l.
  • illetve más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftver fejlesztést és/vagy karbantartást végeznek

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek az alábbi e-mail címek valamelyikére küldött írásbeli kérelem útján: tecnocasa@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com.

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

Az adatok továbbításra kerülhetnek nem Európai Uniós tagkülföldi államokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c, és d, pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírja. Az aláírt általános szerződési feltételek egy példánya elérhető az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján: tecnocasa@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a hiányos adatok kiegészítését vagy az adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására, azaz arra, hogy az Ön személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - akadálymentesen továbbítsa azokat egy másik adatkezelőnek.

Ön bármikor panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, valamint igénybe veheti az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb védelmi eszközöket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ezeket a jogokat az adatkezelőknek a fent megadott címekre küldött írásbeli kérelemmek, vagy a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mail útján tudja gyakorolni.