Tájékoztató az ingatlankereslettel kapcsolatos adatok kezeléséről

Adatvédelmi tájékoztató adatkezelés kapcsán a 2016/679 eu rendelet (gdpr) 13. Cikke alapján.

AZ ADAKEZELÉS JOGOSULTJAI

 • a Tecnocasa Franchising S.p.A., székhelye: 20089 Rozzano (MI), Via Monte Bianco 60/A;
 • A Tecnocasa hálózat tagjai, a következő pontban részletezettek szerint.

Azon Tecnocasa irodáknak a listája, amelyek, mint adatkezelők jogosultak az Ön adatainak kezelésére, könnyen és ingyenesen elérhető a Tecnocasa Franchising S.p.A. részére küldött e-mail útján az következő e-mail címre: tecnocasa@tecnocasa.hu, vagy megtalálhatóak a www.tecnocasa.hu weboldalon.

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST?
KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

 • Ingatlanajánlat

  Annak érdekében, hogy a hirdetést közzétevő Tecnocasa partneriroda, valamint az Önt érdeklő területeken és a szomszédos területeken működő partnerirodák fel tudják venni Önnel a kapcsolatot, hagyományos (operátori hívások), vagy automatizált (sms, e-mail) kapcsolattartási módokon keresztül, hogy be tudják mutatni Önnek azokat az ingatlanokat, amelyek az Ön által megjelölt követelményeknek egészben, vagy részben megfelelnek (ár; ingatlan típusa; a vásárlás/bérlés oka).

 • Az Ön adatai a Tecnocasa Központi Adatbankjában kerülnek tárolásra, amely adatokhoz hozzáférnek:

  • az azokon a területeken működő Tecnocasa irodák, ahol ingatlant kíván vásárolni/bérelni
  • azon területekkel szomszédos területeken található Tecnocasa irodák, amelyekben ingatlant kíván vásárolni/bérelni
  • a Tecnocasa Franchising S.p.A., koordinációs és hálózatirányítási feladatainak ellátása céljából

  A fent felsorolt jogalanyok bármelyikre jogosult adatkezelőként eljárni.

  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatlapon csillaggal megjelölt adatok szolgáltatása kötelező a fenti célok megvalósítása érdekében, ezért az ezen adatok esetleges biztosításának visszautasítása nem teszi lehetővé azt, hogy a Tecnocasa iroda kapcsolatba lépjen Önnel.

A szolgáltatás igénybevételének idején, illetve a megszűnést követő 10 évig

A fenti tárolási idő lejárta esetén a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

Azon adatok kerülnek kezelésre, amelyek az ajánlatkéréskor bekérésre kerülnek a szolgáltatás igénybevétele érdekében, valamint amelyek esetlegesen később kerülnek bekérésre:

Ezek jellemzően személyes adatok és elérhetőségek (név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím).

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat a Tecnocasa alkalmazottai és munkatársai kezelhetik, amennyiben arra megbízással rendelkeznek a fent meghatározott célból. Ezen alkalmazottak és munkatársak megfelelő végrehajtási iránymutatást kaptak.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

 • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Tecnologica S.r.l.
 • • illetve más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftver fejlesztést és/vagy karbantartást végeznek

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek az alábbi e-mail címek valamelyikére küldött írásbeli kérelem útján: privacy@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com.

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

Az adatok továbbításra kerülhetnek nem Európai Uniós tagkülföldi államokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c és d pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírta. Az aláírt általános szerződési feltételek egy példánya elérhető az alábbi e-mail címek valamelyikére küldött e-mail útján: privacy@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a hiányos személyes adatok kiegészítését, az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint az adatkezeléssel szembeni tiltakozást az Adatkezelő jogos érdeke esetén.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására, azaz arra, hogy az Ön személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - akadálymentesen továbbítsa azokat egy másik adatkezelőnek.

Ön bármikor panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, valamint igénybe veheti az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb védelmi eszközöket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ezeket a jogokat az adatkezelőknek a fent megadott címekre küldött írásbeli kérelemmek, vagy a privacy@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mail útján tudja gyakorolni.